Tây Nguyên – đường tới mùa xuân

Tây Nguyên – đường tới mùa xuân

Tây Nguyên với những tên đất, tên người đã gắn với lịch sử của cả dân tộc như đồi Chư Pao, làng STơr, chiến...