Sắp triển khai một thủ tục của Bộ Nông nghiệp qua NSW

Sắp triển khai một thủ tục của Bộ Nông nghiệp qua NSW

Việt Nam sẽ kết nối thông tin tờ khai hải quan với Indonesia và Thái Lan

Việt Nam sẽ kết nối thông tin tờ khai hải quan với Indonesia và Thái Lan

Bộ Y tế thí điểm 6 thủ tục hành chính mới về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế thí điểm 6 thủ tục hành chính mới về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế: Thí điểm 6 thủ tục mới trên Cơ chế một cửa quốc gia

Bộ Y tế: Thí điểm 6 thủ tục mới trên Cơ chế một cửa quốc gia

Hải quan khảo sát việc thanh toán điện tử qua Cơ chế một cửa quốc gia

Hải quan khảo sát việc thanh toán điện tử qua Cơ chế một cửa quốc gia

Thực hiện hiệu quả các nội dung phát triển Chính phủ điện tử trong lĩnh vực hải quan

Thực hiện hiệu quả các nội dung phát triển Chính phủ điện tử trong lĩnh vực hải quan

Chuyển động ở đơn vị IT đầu đàn của ngành Hải quan

Chuyển động ở đơn vị IT đầu đàn của ngành Hải quan

Tổng cục Hải quan bàn việc triển khai Dự án TFP, cải cách các thủ tục hải quan

Tổng cục Hải quan bàn việc triển khai Dự án TFP, cải cách các thủ tục hải quan

Ngành Hải quan đốc thúc các bộ, ngành tham gia Cơ chế một cửa quốc gia

Ngành Hải quan đốc thúc các bộ, ngành tham gia Cơ chế một cửa quốc gia

Phó Thủ tướng: Tạo thuận lợi đi liền với chống gian lận thương mại

Phó Thủ tướng: Tạo thuận lợi đi liền với chống gian lận thương mại