Phim Việt trở về với những giá trị truyền thống

Phim Việt trở về với những giá trị truyền thống

Trở về với văn hóa dân gian, tìm kiếm chất liệu từ những câu chuyên dân gian, từ văn hóa vùng miền, đó là...