Thẩm tra tốt, giám sát sâu

Thẩm tra tốt, giám sát sâu

Thời gian qua, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội đã tham gia thẩm tra tốt, giám sát sâu nhiều vấn...