Biển đảo tôi yêu Bài 3: Tết lính đảo

Biển đảo tôi yêu Bài 3: Tết lính đảo

Với nhiệm vụ luôn đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu, hầu hết các cán bộ, chiến sĩ Hải quân Vùng 5 đều từng...