An Tư- Giọt lệ buồn giữa những trang cổ sử

An Tư- Giọt lệ buồn giữa những trang cổ sử

Những cuốn sử thường mang sau con chữ tiếng ngựa hý, gươm khua, ''trống tràng thành lung lay bóng nguyệt'',...