Khai mạc trọng thể Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Khai mạc trọng thể Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Khai mạc ngày làm việc thứ nhất Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Khai mạc ngày làm việc thứ nhất Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Triển lãm gần 400 bức ảnh về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Triển lãm gần 400 bức ảnh về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Đại biểu MTTQ Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại biểu MTTQ Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào lăng viếng Bác Hồ

Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào lăng viếng Bác Hồ

Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX: Đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới

Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX: Đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới

Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam viếng Lăng Bác

Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam viếng Lăng Bác

Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam vào lăng viếng Bác Hồ

Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam vào lăng viếng Bác Hồ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Hội Nông dân Việt Nam hội nhập và phát triển với nhiều cơ hội mới

Hội Nông dân Việt Nam hội nhập và phát triển với nhiều cơ hội mới

Hội Nông dân Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới

Hội Nông dân Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới