Sưu tầm được hơn 10.000 hiện vật vũ khí các thời kỳ

    Gốc

    Đến nay, Bảo tàng đã sưu tầm được hơn 10.000 hiện vật gốc các loại vũ khí mà nhân dân và quân đội ta sản xuất, sử dụng qua các thời kỳ...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.tinvanhoa.39032.qdnd