Sóc Trăng: Bàn giải pháp thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ

Ngày 29/11 Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị thực hiện các mô hình điểm nhằm đẩy mạnh triển khai Đề án 06 và nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

 Đồng chí Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công đối với 25 thủ tục hành chính thiết yếu thuộc Đề án 06. Theo đó, Sóc Trăng đã hoàn thành 24/25 thủ tục hành chính thiết yếu thuộc Đề án 06. Trong đó, 4 thủ tục được tiếp nhận, giải quyết hoàn toàn trực tuyến; 1 thủ tục “Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội)” chưa triển khai.

Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận 327.611 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 218.300 hồ sơ trực tuyến, đạt 66,6%. Đối với thực hiện các mô hình của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh sẽ triển khai 43 mô hình điểm, gồm: 5 mô hình tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 17 mô hình tiện ích phát triển kinh tế-xã hội; 11 mô hình tiện ích phục vụ công dân số; 3 mô hình số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cải cách thủ tục hành chính và 7 mô hình phục vụ chỉ đạo điều hành lãnh đạo các cấp.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/soc-trang-ban-giai-phap-thuc-hien-hieu-qua-de-an-06-cua-chinh-phu-post785067.html