Số thư viện ứng dụng CNTT mới chiếm 19,8%

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 28/5/2008, tại Đồng Nai đã có hội thảo “Xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của thư viện cấp huyện trong thời kỳ CNH-HĐH".

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10214&t=pcolarticle