Sở Nội vụ TP HCM trình việc sắp xếp đơn vị hành chính

Việc UBND TP HCM trình HĐND thành phố thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030 của TP HCM là rất cần thiết

Ngày 14-6, Sở Nội vụ TP HCM có tờ trình gửi UBND thành phố về xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 của TP HCM.

Theo đó, giai đoạn 2023-2030, TP HCM thực hiện sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã (80 phường), trong đó có 77 phường thuộc diện sắp xếp và 3 phường liền kề; có 58 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp (57 phường, 1 thị trấn) nhưng TP HCM đề nghị không thực hiện sắp xếp do có yếu tố đặc thù (bao gồm 6 phường đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021).

Giai đoạn 2023-2030, TP HCM thực hiện sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã (80 phường)

Giai đoạn 2023-2030, TP HCM thực hiện sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã (80 phường)

Dự kiến sau sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện không giảm; số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm 39 đơn vị (39 phường).

TP HCM tiến hành rà soát xây dựng phương án cho cả 2 giai đoạn 2023-2025 và 2026-2030 thực hiện sắp xếp chung một lần trong giai đoạn hiện nay.

TP HCM là thành phố trực thuộc trung ương, thuộc loại đô thị đặc biệt ở Việt Nam, là đầu tàu kinh tế của đất nước. Vì vậy, việc sắp xếp để bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, "không gây xáo trộn lớn" trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Triển khai thực hiện phương án sắp xếp đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nêu trên, UBND TP HCM đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 của TP HCM và tổ chức lấy ý kiến cử tri theo quy định pháp luật.

Việc UBND TP HCM trình HĐND TP HCM thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 của TP HCM là rất cần thiết.

Bởi lẽ, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 của TP HCM phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Việc này cũng bảo đảm đúng quy định, yêu cầu về trình tự, thủ tục sắp xếp đơn vị hành chính theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

PHAN ANH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/so-noi-vu-tp-hcm-trinh-viec-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-196240614171650762.htm