Siết chặt việc thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Theo quy định hiện hành, các đại lý đổi ngoại tệ của các Tổ chức tín dụng chỉ được mua ngoại tệ tiền mặt của các nhân, không được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân. Các bàn đại lý phải bán toàn bộ số ngoại tệ tiền mặt đổi được cho tổ chức tín dụng đã ủy quyền làm đại lý thu đổi ngoại tệ”-Thông điệp của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.tinkte.36019.qdnd