Searefico lên kế hoạch nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 trước ngày 5/6

Chọn được đơn vị kiểm toán, Công ty cổ phần Searefico (mã SRF - sàn HoSE) lên kế hoạch nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 trước ngày 5/6 sau khi cổ phiếu bị hạn chế giao dịch.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC sẽ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Ngày 22/5, Searefico thực hiện giải trình tình hình khắc phục chậm nộp Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023.

Công ty cho biết, ngày 20/5, công ty đã hoàn tất thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Ngày 21/5, HĐQT đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Hiện tại, đơn vị kiểm toán đang thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Searefico.

“Searefico kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM xem xét và gia hạn cho Công ty được chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 trước ngày 5/6/2024”, Searefico nhấn mạnh trong văn bản giải trình tình hình khắc phục chậm nộp Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa có quyết định số 268/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu SRF từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch kể từ ngày 27/5/2024 vì tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2023 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định.

Theo đó, cổ phiếu SRF chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận kể từ ngày 27/5/2024.

Ngoài ra, cũng liên quan tới việc chưa nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Searefico từng chia sẻ lý do vào ngày 22/4 là do bất đồng quan điểm với đơn vị kiểm toán vẫn chưa được giải quyết nên Công ty chưa thể nộp Báo cáo tài chính kiểm toán đúng hạn, kéo theo đó là sự chậm trễ trong việc nộp Báo cáo thường niên năm 2023. Vì vậy, Công ty đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Thoát lỗ quý đầu năm 2024 nhờ lợi nhuận khác

Xét về hoạt động kinh doanh, trong Báo cáo tài chính quý I/2024 (báo cáo tự lập), Searefico ghi nhận doanh thu đạt 271,03 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 0,64 tỷ đồng, giảm 64,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 7,8%, về còn 6,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 17,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 3,42 tỷ đồng, về 16,5 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 62,7%, tương ứng giảm 2,74 tỷ đồng, về 1,63 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 20,5%, tương ứng giảm 2,11 tỷ đồng, về 8,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 21,9%, tương ứng tăng thêm 2,7 tỷ đồng, lên 15,04 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 17,97 lần, tương ứng tăng thêm 6,83 tỷ đồng, lên 7,21 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2024, Công ty ghi nhận lỗ 6,74 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 2,73 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 4,01 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận gộp trong quý đầu năm 2024 mà Searefico tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ nhờ lợi nhuận khác tăng đột biến.

Trong năm 2024, Searefico lên kế hoạch doanh thu thực hiện 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 22 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận sau thuế đạt 0,64 tỷ đồng, Searefico mới hoàn thành 2,9% so với kế hoạch năm.

Bên cạnh kinh doanh lao dốc, trong quý đầu năm 2024, dòng tiền kinh doanh chính của Searefico còn tiếp tục âm 60,9 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 46,97 tỷ đồng. Thêm nữa, trong kỳ, dòng tiền đầu tư âm 11,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 68,85 tỷ đồng.

Về quy mô tài sản, tính tới ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Searefico giảm 8,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 141 tỷ đồng, về 1.598,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 718,1 tỷ đồng, chiếm 44,9% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 292,1 tỷ đồng, chiếm 18,3% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 243,4 tỷ đồng, chiếm 15,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Điểm đáng lưu ý, trong danh sách các khoản phải thu, tại thời điểm cuối quý I/2024, Searefico đang trích lập dự phòng 113,9 tỷ đồng. Trong đó, trích lập 84,36 tỷ đồng liên quan tới Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp; và còn lại trích lập 29,54 tỷ đồng trong tổng nợ 63,9 tỷ đồng của các đối tác khác.

Duy Bắc

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/searefico-len-ke-hoach-nop-bao-cao-tai-chinh-kiem-toan-nam-2023-truoc-ngay-56-d215839.html