Robot đi như người

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Nhà nghiên cứu Daan Hobbelen ở Đại học Công nghệ Delft (TU Delft – Hà Lan) vừa phát triển một robot biết đi như người có tên Flame.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/trithuccongnghe/2008/5/153187