R-Type Command - Hiệu lệnh tập kết

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Trong nỗ lực ngăn chặn âm mưu của một chủng sinh vật lạ, Trái đất phái hàng trăm chiến đấu cơ đi phá hủy căn cứ của chúng, nhưng chẳng chiếc chiếc nào trở về.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Dang-choi/2008/11/3B9AEA6A