Quy định mới về lệ phí cấp phép hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

  Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ Tài chính đã quy định cụ thể về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.

  Ảnh minh họa. Nguồn: internet

  Ảnh minh họa. Nguồn: internet

  Thông tư số 38/2022/TT-BTC nêu rõ, tổ chức khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc; nhà thầu nước ngoài khi nhận giấy phép hoạt động xây dựng phải nộp lệ phí theo quy định.

  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, chứng chỉ hành nghề kiến trúc, cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài theo quy định pháp luật thực hiện thu lệ phí theo quy định.

  Thông tư số 38/2022/TT-BTC đã quy định cụ thể về mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân. Theo đó, mức thu lệ phí cấp lần đầu, điều chỉnh hạng, chuyển đổi đối với chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức là 1.000.000 đồng/chứng chỉ; với chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân là 300.000 đồng/chứng chỉ. Mức thu lệ phí cấp lại, bổ sung nội dung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ
  bằng 50% mức thu lệ phí này.

  Theo Thông tư số 38/2022/TT-BTC, mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc lần đầu, chuyển đổi là 300.000 đồng/chứng chỉ; mức thu lệ phí cấp lại, gia hạn, công nhận chứng chỉ bằng 50% mức thu lệ phí này. Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài là 2.000.000 đồng/giấy phép. Trường hợp cấp lại chứng chỉ, giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp ghi sai thông tin thì không thu lệ phí.

  Thông tư số 38/2022/TT-BTC quy định, tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

  Tổ chức thu lệ phí nộp toàn bộ số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn chi phí trang trải cho việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài và thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán hàng năm theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

  Thông tư số 38/2022/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 08/8/2022 và bãi bỏ Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng. Tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ, giấy phép trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, khi được cấp chứng chỉ, giấy phép thực hiện nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư số 172/2016/TT-BTC.

  Trần Huyền

  Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/co-che-chinh-sach/quy-dinh-moi-ve-le-phi-cap-phep-hoat-dong-xay-dung-chung-chi-hanh-nghe-kien-truc-su-349282.html