Quản lý thị trường sẽ được sử dụng vũ khí

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Ngày 13/3/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23/1/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của quản lý thị trường.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19197