“Quản lý giá cần có luật”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet- Pháp lệnh Giá hiện vẫn còn những nội dung chưa phù hợp với cam kết hội nhập, tính hiệu lực pháp lý chưa cao, môi trường pháp lý quản lý giá chưa đồng bộ và hoàn thiện.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=91365