Phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Hỏi: Chúng tôi được biết, Nhà nước vừa ban hành chính sách quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng. Đề nghị báo cho biết những đối tượng nào được hưởng phụ cấp và cụ thể mức phụ cấp trách nhiệm là bao nhiêu?

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=118000&sub=69&top=40