Phát triển đảng viên - Trách nhiệm lớn, quyết tâm cao: BÀI 1: Nhiệm vụ nền tảng, cốt lõi và xuyên suốt

Tiền Giang xác định công tác phát triển đảng viên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở đảng tại địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay, nhiều địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, nhất là ở khu vực nông thôn vẫn còn khó khăn trong phát triển đảng viên. Đây là vấn đề cấp bách đang đặt ra trong công tác xây dựng, phát triển Đảng hiện nay của tỉnh nhà.

Phát triển đảng viên là một công tác quan trọng đối với mỗi cơ sở đảng, đây là một nội dung có ý nghĩa cực kỳ quan trọng và không thể thiếu của các tổ chức, cơ sở đảng, nó quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng. Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác này, trong những năm qua, Tiền Giang rất quan tâm đến công tác phát triển Đảng.

LẤY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀM KIM CHỈ NAM

Trong công tác phát triển đảng viên, Tiền Giang đã lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển Đảng, Người khẳng định Đảng “cũng ở trong xã hội”. Đảng là một cơ thể sống, tồn tại và phát triển theo quy luật khách quan, có hấp thụ, có đào thải. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức Đảng.

Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Đảng phải liên hệ mật thiết với quần chúng, phải không ngừng nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu tương xứng với đòi hỏi khách quan của tình hình nhiệm vụ cách mạng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng.

Công tác phát triển đảng viên luôn được Tiền Giang xem là nhiệm vụ nền tảng, cốt lõi và xuyên suốt (Hội thảo khoa học cấp tỉnh về công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang).

Công tác phát triển đảng viên luôn được Tiền Giang xem là nhiệm vụ nền tảng, cốt lõi và xuyên suốt (Hội thảo khoa học cấp tỉnh về công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang).

Trải qua 94 năm cho thấy, nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên, Đảng ta đã không ngừng lớn mạnh. Từ chỗ chỉ có hơn 5.000 đảng viên trước khi giành chính quyền, Đảng ta đã phát triển lên hàng triệu đảng viên, với hàng vạn cơ sở đảng, đủ sức lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tư tưởng quán xuyến trong quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển Đảng là “coi trọng chất lượng”. Người dạy rằng, Đảng mạnh không phải chỉ do số lượng đảng viên quyết định, số lượng đảng viên chỉ trở thành sức mạnh một khi nó đạt những yêu cầu về chất lượng.

Từ cơ sở trên, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang rất chú trọng công tác tạo nguồn cảm tình Đảng; thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ này, qua đó tăng cường kết nạp đảng viên để không ngừng tăng về số lượng, nâng cao chất lượng của đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh đặt ra.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nêu: “Chủ động tạo nguồn kết nạp đảng viên đảm bảo chất lượng, chú trọng các lĩnh vực, địa bàn còn ít đảng viên, nhất là nữ, trẻ, sinh viên, người lao động trong doanh nghiệp. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 6.500 đảng viên”.

Hằng năm, số lượng đảng viên mới kết nạp ở Tiền Giang được nâng lên (năm 2020 kết nạp 1.252 đảng viên, năm 2021 kết nạp 1.278 đảng viên, năm 2022 kết nạp 1.348 đảng viên) và được trẻ hóa qua các năm (tuổi đời đảng viên mới kết nạp từ 18 - 35 tuổi, năm 2020: 937 đảng viên, năm 2022: 1.073 đảng viên). Riêng năm 2023, các cấp ủy huyện (tương đương) quyết định kết nạp 1.621 đảng viên (đạt 108,06% so với Nghị quyết của Tỉnh ủy), trong đó có 790 nữ, đoàn viên 956, giáo viên 513, y tế 152, Lực lượng vũ trang 175, Dân quân tự vệ 122, tôn giáo 19; công nhận 1.038 đảng viên chính thức. Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ của đảng viên mới kết nạp ngày càng được nâng cao.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, bình quân hằng năm tỉnh phải kết nạp 1.300 đảng viên. Chương trình hành động 31 ngày 28-10-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, đề ra mục tiêu từ năm 2020 đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% đến 4% so với tổng số đảng viên.

Lấy tư tưởng của Bác làm kim chỉ nam trong phát triển Đảng là phải chú trọng phát triển toàn diện các thành phần; vì thế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã ban hành từ rất sớm Đề án 03 ngày 28-12-2018 về tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; ban hành Chỉ thị 10 ngày 2-6-2023 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn 04 ngày 5-4-2023 về tiêu chuẩn, quy trình, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên…

NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG

Xác định phát triển đảng viên là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Để công tác phát triển đảng thật sự có chất lượng, xứng đáng với niềm tin, ước muốn của Bác Hồ lúc sinh thời, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng gắn kết hoạt động phát triển đảng viên với các hoạt động xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 28 ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các cấp ủy Đảng trong tỉnh rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết 21, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành văn bản về “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới” nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp trong công tác nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, trong đó có chất lượng công tác kết nạp đảng viên. Qua đó, để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác này, các cấp ủy đã xây dựng các kế hoạch, đề án, nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên, trong đó đề ra chỉ tiêu trong cả nhiệm kỳ và hằng năm.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, căn cứ chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và căn cứ vào tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cụ thể cho từng tổ chức Đảng trực thuộc để thực hiện.

Theo đó, các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tạo nguồn, chăm bồi; trong đó, chú trọng quy hoạch, tạo nguồn phát triển đảng viên từ lực lượng đoàn viên, hội viên của các đoàn thể, khu dân cư, bộ đội xuất ngũ, lực lượng Dân quân tự vệ, đội ngũ trí thức, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, người có uy tín trong đồng bào dân tộc - tôn giáo...

Qua đó, số lượng đảng viên mới phát triển không những đạt chỉ tiêu, mà từng bước nâng cao về chất lượng. Đa số các đảng viên mới kết nạp trong năm đều là đảng viên trẻ, là đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể, học sinh, sinh viên có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

LÊ PHƯƠNG - HÀ NAM

(còn tiếp)

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202406/phat-trien-dang-vien-trach-nhiem-lon-quyet-tam-cao-bai-1-nhiem-vu-nen-tang-cot-loi-va-xuyen-suot-1013318/