Phân công lĩnh vực phụ trách của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng

    Gốc

    Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 1525/QĐ-TTg về việc điều chỉnh phân công người đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/150600