Phải có trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn quốc tế

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Quy chế cũng nêu rõ việc xác định trình độ ngoại ngữ tương đương được xem xét theo chuẩn B1-B2 của Khung Châu Âu chung (Common European Framework - CEF).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=132416