Nhân rộng điển hình ở đoàn B95

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Xây dựng được điển hình tiên tiến đã khó, giữ vững và nhân rộng điển hình còn khó hơn. Chúng tôi đã tìm hiểu cách nhân rộng điển hình ở Đoàn B95 (Quân khu 3)...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.cacdoanthe.25762.qdnd