“Người thứ sáu” trong nhóm điệp viên nổi tiếng tại Cambridge

    Gốc

    Nhóm bộ ngũ điệp viên huyền thoại tại Cambridge (bao gồm các nhân vật trí thức và quý tộc như Kim Philby, Donald Maclean, Guy Burgess, Anthony Blunt và John Cairncross) từ lâu đã được xếp vào danh sách những mạng lưới điệp viên nổi tiếng nhất của tình báo Xôviết.

      Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosomat/2007/10/64491.cand