NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THI HÀNH KỶ LUẬT ĐỐI VỚI NGUYÊN CHỦ TỊCH HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI LÊ VIẾT CHỮ

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết số 1064/NQ-UBTVQH15, ngày 13/6/2024, về việc thi hành kỷ luật đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Nghị quyết nêu rõ: "Thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2026 đối với ông Lê Viết Chữ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật Đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1212-QĐNS/TW, ngày 26.4.2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trưởng Ban Công tác đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi và ông Lê Viết Chữ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này".

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=87435