Nghỉ hưu từ ngày 1-7-2019 có được tăng tiền lương hưu?

    Trần Văn Điển (TP HCM) hỏi: Từ ngày 1-7-2019, tiền lương hưu trí tăng 7,19%. Vậy đối với người lao động mới nghỉ hưu từ ngày 1-7-2019 có được tăng tiền lương hưu trí lên 7,19% không?.

    BHXH TP HCM trả lời: Nghị định số 44/2019/NĐ-CP, thực hiện điều chỉnh cho những người đang hưởng lương hưu trước ngày 1-7-2019 và từ 1-7-2019 thì được điều chỉnh lương hưu tăng 7,19%. Trường hợp ông nghỉ hưu từ ngày 1-7-2019, không thuộc đối tượng điều chỉnh lương hưu.

      Nguồn Người Lao Động: http://nld.com.vn/cong-doan/nghi-huu-tu-ngay-1-7-2019-co-duoc-tang-tien-luong-huu-20190827213959239.htm