Nâng tầm tư duy, trình độ tổ chức thực tiễn của cán bộ chủ chốt

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Ngày 4-8, tại Hà Nội, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt nhằm triển khai nhiệm vụ năm học 2008-2009 của Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của Đảng và Nhà nước, Học viện có vai trò to lớn trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ đảm đương những cương vị quan trọng trong hệ thống chính trị và những cán bộ nghiên cứu lý luận chính trị, hành chính của Đảng và Nhà nước.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2008/8/160893