Nam Phi: Quân đội được huy động dẹp bạo lực

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Tổng thống Nam Phi Tha-bô Mbê-ki đã đồng ý triển khai quân đội để chấm dứt bạo lực chống người tị nạn nước ngoài...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.35108.qdnd