Năm pháp lành hỗ trợ cho sự giữ Giới

Người cư sĩ cần phải tu tập năm Pháp lành, là pháp hỗ trợ cho sự giữ Giới tốt đẹp.

Người cư sĩ cần phải tu tập năm pháp lành, là pháp hỗ trợ cho sự giữ Giới tốt đẹp.

1. TỪ BI: Tính hài hòa vô sân, có lòng trắc ẩn trước đau khổ của chúng sinh mọi loài. Khi người cư sĩ tu tập đức tính này thì sẽ không nỡ hại chúng sinh, không nỡ đoạt mạng sống các sinh vật. Đó là pháp hỗ trợ giới thứ nhất (tránh sự sát sinh).

2. CHÍNH MẠNG: Có sự tinh tấn trong việc nuôi mạng, quyết không nuôi mạng bằng nghiệp bất thiện. Khi người cư sĩ vui sống chính mạng sẽ không nghĩ đến gian tham trộm cướp tài sản của kẻ khác. Đó là pháp hỗ trợ giới thứ hai (tránh sự trộm cắp).

3. PHÒNG HỘ DỤC TRẦN: Kiềm giữ tâm không đam mê sắc dục, luôn thấy được sự nguy hiểm của ngũ trần. Khi người cư sĩ có sự thôi thúc như vậy sẽ không khởi lên tà ý với vợ con người khác. Đó là pháp hỗ trợ giới thứ ba (tránh sự tà dâm).

4. CHÂN THẬT: Tính ngay thẳng trung thực, ưa thích sự thật, không thích dối trá. Khi người cư sĩ vui trong pháp chân thật sẽ khó chịu nếu nói dối. Đây là pháp hỗ trợ giới thứ tư (tránh sự nói dối).

5. CHÍNH NIỆM TỈNH GIÁC: Sống kiểm soát và nhận thức, ghi nhớ và suy niệm. Khi người cư sĩ quen sống chính niệm tỉnh giác sẽ không có sự dể duôi quên mình. Đó là pháp hỗ trợ giới thứ năm (tránh uống rượu).

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Hòa thượng Thích Đồng Bổn soạn gửi

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/nam-phap-lanh-ho-tro-cho-su-giu-gioi.html