Năm 2007, có 11 lao động VN chết ở Hàn Quốc

    Gốc

    Ba bộ LĐ-TB-XH, Y tế và Ngoại giao sẽ sang tìm hiểu tình hình lao động VN ở Malaysia

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/xuat-khau-lao-dong/217677.asp