Multiboot trong Windows Vista

    Gốc

    XHTTOnline: Như đã biết các bản Windows sử dụng NT-Kernel trước đây như Windows NT/2000, XP, 2003 sử dụng boot manager là ntldr để nạp file boot.ini. Boot.ini sẽ chứa các boot entry và ntldr sẽ hiển thị các mục này, cho phép người dùng có thể chọn trong mục nào để khởi động máy tính....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=58&subjectID=13295