MQ-9B SeaGuardian – UAV tuần thám biển của Mỹ

MQ-9B SeaGuardian là một loại UAV tuần thám biển do tập đoàn General Atomics của Mỹ phát triển.

Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quan-su-nuoc-ngoai/mq-9b-seaguardian-uav-tuan-tham-bien-cua-my-57593