Microsoft vá các lỗi nghiêm trọng trong hệ thống đồ họa Windows

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Patch Tuesday của tháng 4/2008 có 5 miếng vá những lỗi nghiêm trọng cho Windows, Internet Explorer và Microsoft Office.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9694&t=pcolarticle