Mệnh lệnh của nữ hoàng

    Gốc

    Tất cả các đồn điền trà ở Ấn Độ đang bị khô héo một cách bí ẩn, ngoại trừ trang trại của Tiến sỹ T.

      Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Sap-choi/2007/11/3B9AE044