Liên kết giữa vùng nguyên liệu và cơ sở chế biến - mối quan hệ còn lỏng lẻo

    1 đăng lạiGốc

    ND - Mối quan hệ giữa cơ sở chế biến với vùng nguyên liệu còn lỏng lẻo, chưa có những cơ chế chia sẻ khó khăn và lợi ích một cách hợp lý, cho nên khi có lợi, bên này có thể bỏ rơi bên kia. Khi được mùa thường xảy ra tình trạng cơ sở chế biến ép cấp, ép giá nguyên liệu. Ngược lại khi mất mùa, người trồng nguyên liệu sẵn sàng bán cho nơi trả giá cao hơn, "quên" luôn trách nhiệm thực hiện hợp đồng đã ký kết...

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131975&sub=56&top=38