Liên kết để phát triển

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Miền Trung chiếm 29,1% diện tích và 23,5% dân số cả nước, được xác định có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh. Thế nhưng, đến nay duyên hải miền Trung mới có 7,3% số dự án và 11,7% tổng số vốn FDI đầu tư so với cả nước...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.chinhsachkinhte.36413.qdnd