Lấy ý kiến của các trường đại học về đề án học phí mới

    Gốc

    ND-  Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Trong tháng 9 này, Bộ sẽ gửi dự thảo đề án học phí mới tới tất cả các cơ sở giáo dục đại học để lấy ý kiến. Tinh thần chung là học phí mới sẽ cao hơn học phí trong những năm vừa qua với mức hợp lý, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục đại học có thể cung ứng dịch vụ đào tạo với chất lượng cao.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105759&sub=74&top=41