Lấy trí tuệ... trị độc

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, trong khắc phục, xử lý sự cố, thảm họa môi trường... người lính phòng hóa “vào cuộc” không chỉ bằng ý chí, nghị lực, mà phải thực sự giỏi về chuyên môn, có khí tài hiện đại, tin cậy để bảo toàn lực lượng, giành thắng lợi, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.33143.qdnd