Lập Văn phòng BCĐ phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong CAND

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 28/8/2008, Bộ trưởng Bộ Công an ra Quyết định số 448/2008/QĐ-BCA(X13) thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Công an nhân dân.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/9/98906.cand