Làm rõ việc chuyển nhượng đất đai và cổ phần hóa tại Công ty Lâm đặc sản Hà Nội

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND – Thanh tra Chính phủ đang đề nghị làm rõ việc chuyển nhượng đất đai và cổ phần hóa tại Công ty Lâm đặc sản Hà Nội.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120491&sub=67&top=40