LAF giải trình lãi lớn trong quý 3/2007

    Gốc

    Doanh thu của LAF tăng từ 95,44 tỷ (quý 1/2007) lên 205,89 tỷ (quý 3/2007), lợi nhuận trước thuế quý 1 âm 3,64 tỷ nhưng quý 3 lãi 11,79 tỷ đồng. ...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=c494ed4568fbb0&page=category