Kiên quyết chấm dứt tình trạng chạy theo kinh tế, coi nhẹ đầu tư chất lượng đào tạo

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - “Ở nhiều trường công lập mới được nâng cấp xảy ra tình trạng mất cân đối về đội ngũ giảng viên, những người có trình độ cao, có năng lực chuyên môn kỹ thuật công nghệ còn quá ít.”

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=108512