Kiến nghị bỏ quy định xử lý hình sự đối với người nghiện ma túy

    Gốc

    Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH đánh giá: Bản chất của nghiện ma túy là một loại bệnh. Người nghiện ma túy cũng là người có hành vi vi phạm pháp luật (sử dụng trái phép chất ma túy), do đó việc xử lý sẽ chỉnh lý theo hướng: bỏ quy định giáo dục tại phường, xã, thị trấn; bỏ quy định xử lý hình sự đối với người nghiện ma túy.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/4/89053.cand