Khu công nghiệp Quang Châu mở rộng (Bắc Giang) đã được phê duyệt đầu tư hạ tầng

Dự án Khu công nghiệp Quang Châu mở rộng có quy mô 90ha, với tổng nguồn vốn 996 tỷ đồng. Thời gian hoạt động tính từ ngày 4/11/2022 đến hết ngày 5/2/2057.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định số 1320/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quang Châu mở rộng, tỉnh Bắc Giang.

Dự án Khu công nghiệp Quang Châu mở rộng có quy mô 90 ha, với tổng nguồn vốn 996 tỷ đồng

Dự án Khu công nghiệp Quang Châu mở rộng có quy mô 90 ha, với tổng nguồn vốn 996 tỷ đồng

Dự án được thực hiện ở xã Quang Châu, huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) với quy mô 90 ha, do Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang là chủ đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về khu công nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 33, điểm i khoản 2 Điều 69 Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 69 Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp thu ý kiến thẩm định của các bộ.

Chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung đã xử lý, phê duyệt liên quan đến phần diện tích hiện trạng đất ở tại đô thị 57,54ha và các loại đất khác trong phạm vi dự án theo quy định của pháp luật; chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong việc phê duyệt và thực hiện quy hoạch xây dựng; việc phê duyệt, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích này (nếu có); xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan có liên quan hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai; có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định tại Điều 134 Luật Đất đai.

Rà soát, đảm bảo khu vực dự kiến thực hiện dự án không có công trình di sản văn hóa vật thể hoặc ảnh hưởng đến sản phẩm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô diện tích, địa điểm và tiến độ thực hiện dự án; đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án.

UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cơ quan có liên quan yêu cầu nhà đầu tư giữ nguyên công năng của mương tiêu TQ1, không thu hồi đất và tài sản trên đất, không chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích này; yêu cầu nhà đầu tư và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương xây dựng cơ chế phối hợp trong quản lý, sử dụng mương tiêu TQ1 để đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của khu công nghiệp cũng như hệ thống thủy lợi của khu vực; phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật về đất đai.

Triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất…

PV

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/khu-cong-nghiep-quang-chau-mo-rong-bac-giang-da-duoc-phe-duyet-dau-tu-ha-tang-226122.html