Không ban hành giới hạn melamine trong sữa và các sản phẩm từ sữa

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Bộ Y tế cấm tuyệt đối sữa và các sản phẩm từ sữa nhiễm melamine lưu hành trên thị trường, cho nên không đưa ra giới hạn melamine trong sản phẩm thực phẩm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134783&sub=127&top=39