Kể chuyện Bác Hồ

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Kể chuyện Bác Hồ là cách nói vắn tắt về hội thi kể chuyện  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=111532&sub=50&top=37