Ít nhất 300 tấn sữa, nguyên liệu sẽ bị tiêu hủy

    Gốc

    * Trong tuần sẽ ban hành hàm lượng melamine trong sữa, thực phẩm * Xuất hiện tình trạng doanh nghiệp “ém” thông tin sản phẩm nhiễm melamine * Chuyển cơ quan điều tra hồ sơ 2 doanh nghiệp nhập sữa

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200840/20081005002240.aspx