Internet - Phương tiện quảng cáo thời khủng hoảng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Một nghiên cứu của Công ty IDC cho biết trong vòng bốn năm tới số người sử dụng Internet tại Việt Nam sẽ lên tới con số 27 triệu, nói cách khác cứ ba người dân thì sẽ có một người sử dụng Internet.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=114700