Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 4-1, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2008/NĐ-CP. Theo đó, khi được bổ nhiệm công chứng viên để thành lập văn phòng công chứng, luật sư phải có xác nhận đã rút tên khỏi danh sách thành viên của đoàn luật sư và chấm dứt hành nghề luật sư.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113845&sub=68&top=40