Hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Hai bộ Công thương và Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch dưới đây  quy định cụ thể về việc hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109589&sub=68&top=40